Offentligt menighedsmøde, søndag den 19. april 2020, kl. 12.00

Mødet forsøges gennemført, i henhold til gældende lovgivning og indberetningsdatoer.
Vi venter på en udmelding fra Kirkeministeriet, som forhåbentlig udskyder fristerne i denne specielle situation.

 

Der indkaldes hermed til offentligt menighedsmøde i sognegården, søndag den 22. marts 2020, kl. 12.00. Menighedsmødet afvikles i forlængelse af årsmødet i Menighedsplejen. Dette møde begynder kl. 11.30.

 

Dagsorden:

1. Valg af ordstyrer.

2. Forslag om etablering af fælles menighedsråd mellem Søborggård sogn og Haralds sogn.

Menighedsrådene i Søborggård sogn og i Haralds sogn har vedtaget nedenstående forslag, som skal godkendes på menighedsmøder i hvert sogn.

”Menighedsrådene for Haralds sogn og Søborggård sogn, begge i Gladsaxe-Herlev provsti, Helsingør stift, indgår hermed aftale om etablering af fælles menighedsråd fra begyndelsen af kirkeåret 2020-21 efter reglerne i Menighedsrådslovens § 1, stk. 3.

Aftalen angår udelukkende etablering af fælles menighedsråd og medfører ingen ændringer i sogne- og pastoratsstruktur.

Rådet sammensættes af 8 valgte medlemmer fra Søborggård sogn og 4 valgte medlemmer fra Haralds sogn. Præsterne i pastoraterne er medlemmer efter gældende regler.”

Yderligere beskrivelse af forslaget og baggrunden herfor kan findes på kirkens hjemmeside eller udleveres på kirkekontoret. Forslaget skal være endeligt godkendt i begge sogne inden 1. april 2020 for at kunne finde anvendelse ved menighedsrådsvalget i 2020.

3. Eventuelt

 

Alle medlemmer af folkekirken med tilknytning til Søborg kirke har adgang til menighedsmødet. Ved afstemning om forslaget er kun de valgberettigede medlemmer af menigheden stemmeberettigede.

 

På menighedsrådets vegne

Søren Abildgaard

Formand for menighedsrådet